top of page

Algemene voorwaarden

Annelies Carnoy, gevestigd in de Pieter Gorusstraat 34 te 9240 Zele, met BTW nummer  BE0729854724,

bereikbaar op 0479606025 of via   post@anneliescarnoy.com

 

De offerte is steeds vrijblijvend en bindt noch klant, noch Annelies Carnoy, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De overeenkomst is pas geldig na handtekening van de klant, of na schriftelijk akkoord via mail of ander kanaal. Bij elke wijziging van de aanvraag of bijkomende verzoeken, dient een nieuwe offerte te worden opgesteld en positief beantwoord  door de klant ter goedkeuring.   Indien de klant de samenwerking dient te annuleren minder dan 24 uur voor aanvang, wordt een kost aangerekend van 50% van het overeengekomen totaalbedrag. 

De factuur dient te worden betaald op rekeningnummer BE09 0689 3475 3257 ten aanzien van Annelies Carnoy met vermelding van factuurnummer, tenzij anders vermeld. De betaling moet plaatsvinden binnen de termijn van 30 dagen na factuurdatum. 

 

In geval van niet-betaling of achterstallige betaling,  is een conventionele interest van 12% per jaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd en  wordt 15% van het openstaande factuurbedrag in vermeerdering gebracht, met een minimum van 100 euro.  Elke klacht of protest dient door middel van aangetekend schrijven te worden geformuleerd binnen de 8 dagen vanaf de factuurdatum. In geval van betwisting is alleen de rechtbank van Koophandel Gent: Afdeling Dendermonde bevoegd.

OFFICE ADRESS

Pieter Gorusstraat 34

9240 Zele, Belgium

bottom of page